PROVA D’ACCÈS ESTRUCTURA I CONTINGUTS

PROVA D’ACCÈS: ESTRUCTURA I CONTINGUTS

 

Prova específica d’accés al cicle inicial d’hípica

 

1.Maneig del cavall

 

Descriu i realitza el maneig del bestiar equí en temps i forma, segons la seva edat, ús i condició, aplicant els mètodes de restricció amb seguretat i de manera que s’assoleixen els objectius establerts.

 

Desenvolupament de la prova

 

Apropar-se al cavall en el box o àrea de preparació.

Revisió del seu estat físic, anímic i del seu caràcter.

Col·locació de la cabeçada de quadra.

Conducció del cavall del destre des de la zona de box a la zona de l’examen, lligant-lo amb nus de seguretat per a la seva neteja i col·locació de l’equip de monta.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’ha aproximat al cavall en el box o àrea de preparació, amb seguretat i seguint els protocols establerts.

b.S’ha col·locat adequadament la cabeçada de quadra i realitza un passeig del destre, tot això amb seguretat i seguint el protocol establert.

c.S’han detectat els signes de bona i mala condició física i l’estat de benestar del cavall.

 

2.Neteja i condicionament del cavall i del box

 

Realitza la neteja i higiene del cavall, aplicant les tècniques de neteja, rentat i arranjament de crins i cua del cavall.

 

Desenvolupament de la prova

 

Efectua la neteja completa del cavall.

Arranja el crin, la cua i el trenat.

Realitza la neteja del llit i del box.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’ha efectuat la neteja i rentat del cavall amb correcció, utilitzant els estris adequats i segons els principis bàsics d’higiene del cavall.

b.S’han executat les tècniques d’arranjaments capil·lars de crins i cua d’acord amb les característiques capil·lars del cavall.

c.S’efectua la neteja d’un box, llit, menjadora i abeurador seguint els protocols establerts i utilitzant els materials i les eines de la quadra amb seguretat.

 

3.Muntatge, col·locació i neteja de l’equip

 

Selecciona, col·loca i manté els equips per a la muntada, identificant les característiques dels equips de muntar, analitzant les tècniques de col·locació i aplicant-hi les tècniques de neteja.

 

Desenvolupament de la prova

 

Se li presenten equips (muntures, cabeçades, proteccions i martingales d’almenys tres tipus, totes desmuntades).

Neteja el material utilitzat.

Munta l’equip.

Col·loca l’equip de muntar sobre el cavall.

Presenta el cavall al destre en la pista amb equip de muntar.

Retira i desmunta l’equip.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’ha identificat cada una de les parts dels diferents equips de muntar de treball del cavall.

b.S’han triat els equips més adequats d’acord amb les característiques morfològiques i amb la disciplina a realitzar.

c.S’han executat les seqüències de tasques en el cavall per adaptar, col·locar, retirar i emmagatzemar l’equip.

d.S’han identificat i solucionat les contingències que poden sorgir en la col·locació de l’equip en el cavall.

e.S’ha presentat el cavall al destre amb l’equip de muntar en condicions de seguretat.

f.S’han identificat les zones del cavall propenses a rascades i ferides provocades pel frec d’un equip inadequat o mal col·locat, i s’han aplicat les mesures necessàries.

g.S’ha efectuat la neteja de l’equip complet d’un cavall amb els materials i productes de neteja de l’equip adequats.

 

4.Valoració del cavall abans de la muntada

 

Valora el comportament del cavall abans de la muntada, identificant i analitzant les característiques físiques, el caràcter i aptituds del cavall, i identificant les anomalies físiques més importants que limitin o impedeixin la muntada.

 

Desenvolupament de la prova

 

Després de les proves pràctiques de maneig del cavall; neteja i condicionament del cavall i el box; muntatge, col·locació i neteja de l’equip, ha de respondre oralment a les preguntes del tribunal avaluador sobre: el caràcter, estat físic i comportament del cavall utilitzat en el box, durant la conducció, la neteja i col·locació de l’equip, així com durant els treballs peu a terra.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’ha descrit el caràcter del cavall utilitzat i les conseqüències per al seu maneig i muntada.

b.S’han descrit procediments pràctics de treball peu a terra, que poden aprofundir en la valoració del comportament del cavall durant la muntada.

c.S’han identificat els sistemes de treballprevis a la munta, d’acord amb el caràcter i temperament del cavall.

d.S’han descrit els factors que determinen l’estat físic i anímic del cavall en moviment.

e.S’han identificat les diferents reaccions que pot presentar el cavall durant el moment de muntar i desmuntar.

 

5.Valoració del cavall durant la muntada

 

Valora el comportament del cavall durant la muntada, identificant els factors que influeixen en el comportament del cavall durant la seva muntada.

 

Desenvolupament de la prova

 

Durant la realització de la prova pràctica de munta, respondre oralment a les preguntes del tribunal avaluador, sobre els factors que influeixen en el comportament del cavall durant la muntada.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’han descrit els factors que determinen l’estat físic i anímic del cavall en moviment.

b.S’han descrit les respostes del cavall durant la que determinen actuacions compensatòries en posteriors.

c.S’han descrit els factors medi ambientals i externs que han tingut incidència en el caràcter del cavall durant la .

 

6.Muntada. Prova pràctica

 

Munta a cavall tant en pista com fora de la pista, descrivint les tècniques bàsiques d’equitació i executant els diferents aires amb eficàcia, i aplicant les tècniques adequades i correctes.

 

Desenvolupament de la prova

 

Presenta el cavall del destre a la pista amb equip de muntar.

Puja al cavall, utilitzant almenys dos procediments.

Realitza un escalfament individual als tres aires, amb i sense estreps.

Realitza una prova individual amb evolucions en pista als tres aires, realitzant parades, transicions i figures de picador.

Executa una prova de salt (tipus hunter) de 8 obstacles de diferents tipus i amb una alçada de 0,80 metres, als aires de trot i galop intercalats.

Executa un recorregut de cros d’almenys 1.000 metres de longitud i 8 obstacles amb una màxima a la part fixa de fins a 0,80 metres amb dificultats tècniques del nivell de promoció.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’han seleccionat les tècniques més adequades, en cada cas, per muntar i desmuntar del cavall.

b.S’han realitzat els protocols de seguretat i la tècnica correcta de muntar i desmuntar el cavall.

c.S’ha executat la correcta posició asseguda de l’aspirant en el cavall.

d.S’han executat, durant l’escalfament, el desplaçament als tres aires, amb i sense l’ajut dels estreps, amb una posició i seient correctes, amb domini tècnic i seguretat.

e.S’han executat en la prova de doma les tècniques correctes per desplaçar-se i evolucionar a cavall als tres aires, realitzar parades, transicions i figures de picador amb facilitat, correcció i eficàcia, valorant posició i seient del genet, ús dels ajuts als tres aires, en parades i transicions, actitud del cavall sobre impulsió, cadència, equilibri, rectitud i correcció

en l’execució.

f.S’han descrit els diferents ajuts i la seva finalitat emprats per l’aspirant durant la als diferents exercicis.

g.S’han demostrat el domini i tècnica suficients per superar la prova de salts d’obstacles, a l’aire de trot i galop, valorant la posició i equilibri del genet, l’ús dels ajuts, l’actitud del cavall sobre la impulsió, la cadència, l’equilibri, la rectitud, el punt de batuda en el salt i la correcció en l’execució.

h.S’ha demostrat el domini i la tècnica suficient per superar el recorregut de cros a l’aire de trot i galop, valorant la posició, seient i equilibri del genet, l’ús dels ajuts, l’actitud del cavall sobre la impulsió, la cadència, l’equilibri, la rectitud, el punt de batuda en el salt i la correcció en l’execució.

i.S’han executat durant la prova pràctica les respostes adequades per respondre a les conductes inadequades del cavall muntat.

 

7.Tècnica d’equitació. Prova teòrica

 

Descriu les tècniques bàsiques d’equitació.

 

Desenvolupament de la prova

 

Respon mitjançant una prova escrita sobre la tècnica de l’equitació:

Seient i posició.

Ajuts. Acords d’ajuts i aplicació.

Els aires del cavall. Definició i seqüències.

Errors més freqüents en l’aplicació dels ajuts.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’han descrit les tècniques que existeixen per muntar i desmuntar del cavall més adequades a cada cas.

b.S’ha descrit la posició i seient del genet a la cadira.

c.S’han descrit els ajuts del genet, el seu ús, combinació i coordinació per obtenir les respostes requerides

en el cavall.

d.S’han descrit els errors d’aplicació dels ajuts més freqüents en cada cas.

 

8.Preparació del cavall, materials i instal·lacions per a la muntada

 

Identifica les característiques bàsiques de la quadra, descrivint les tècniques i les normes bàsiques d’execució i seguretat, els materials i instal·lacions de suport per al treball peu a terra, la i la neteja del cavall.

 

Desenvolupament de la prova

 

Respon mitjançant una prova escrita sobre maneig i cures del cavall:

 

Neteja de quadres, tipus de llits.

Neteja del cavall.

Estris de neteja del cavall i quadres.

Trenats i esquilats.

Equips de muntar, tipus. Embocadures. Protectors. Regnes auxiliars.

Instal·lacions esportives, materials i equips d’equitació.

 

Respon mitjançant una prova escrita sobre instal·lacions esportives, materials, equips i tècniques d’equitació.

 

Criteris d’avaluació

 

a.Es defineixen els requisits bàsics de disseny de les instal·lacions fonamentals d’una quadra, identificant-les i matisant els materials òptims per a la seguretat i comoditat dels cavalls.

b.S’enumeren els diferents materials per a llits.

c.S’han identificat els procediments de conducció del cavall del destre i control del cavall.

d.Es descriuen les diferents tècniques d’esquilat i manteniment dels estris.

e.S’ha descrit la seqüència de tasques que componen el maneig específic amb el cavall, prèvies a la col·locació de l’equip.

f.S’han enumerat les instal·lacions que s’empren per a la del cavall.

g.S’han relacionat les diferents instal·lacions amb el treball específic a realitzar.

h.S’han descrit, identificat i seleccionat els materials de suport per al treball muntat.

 

 

 

 

 

Prova específica d’accés al cicle final d’hípica en les disciplines de salt, doma i concurs complet

 

 

1.Valoració del recorregut de salt abans de la muntada

 

Valora el recorregut de salt abans de la munta, identificant el traçat i els obstacles i analitzant les seves característiques, que determinen les decisions de les tècniques a emprar durant la muntada.

 

Desenvolupament de la prova

 

Inspecció a peu del recorregut de salts.

Resposta oral a les preguntes dels avaluadors en relació amb:

L’elecció del traçat.

Les distàncies entre obstacles combinats i entre obstacles que formen els carrers condicionats.

Nombre de trancs (gambades) que pensa fer amb el seu cavall entre els diferents obstacles.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’han identificat les característiques de cada salt de manera aïllada.

b.S’ha analitzat l’ordre de disseny del recorregut escollint el traçat més adient.

c.S’han identificat les distàncies que

separen els obstacles que formen combinació i els carrers condicionats.

 

2.Salt a la muntada

 

Munta a cavall en pista, amb l’equip adequat, executant els exercicis de salt a l’aire de galop amb eficàcia i aplicant la tècnica adequada.

 

Desenvolupament de la prova

 

Realitza l’elecció de l’equip de muntar adequat.

Realitza l’escalfament del cavall muntat, als tres aires.

Executa una prova de salt d’1,20 metres al galop segons el reglament vigent de la disciplina de salts.

mollerussa

Criteris d’avaluació

 

a.S’ha escollit l’equip adequat per la realització de la prova.

b.S’ha executat la correcta posició i asseguda de l’aspirant en el cavall.

c.S’ha realitzat l’escalfament adequat del cavall previ a una prova de salts.

d.S’ha demostrat el domini i tècnica suficient conduint el cavall per un traçat correcte amb ritme, cadència, a la mà de galop adequada, amb impulsió, equilibri i rectitud.

e.S’ha demostrat el domini i tècnica suficient en la recepció de l’obstacle, equilibrant el cavall correctament i reprenent el ritme i la impulsió adequada.

f.S’han executat durant la prova pràctica les respostes adequades controlant les conductes inadequades del cavall que es munta.

 

3.Doma clàssica, muntat

 

Munta a cavall en pista, amb l’equip adequat, executant els exercicis de doma als tres aires amb eficàcia i aplicant la tècnica adequada.

mollerussa3

Desenvolupament de la prova

 

Realitza l’elecció de l’equip de muntar adequat.

Realitza l’escalfament del cavall muntat als tres aires.

Executa una prova de nivell 3 o bàsic segons el reglament en vigor de doma, en pista de 60×20 metres.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’ha escollit l’equip adequat per la realització de la prova.

b.S’ha d’executat la correcta posició i assentada de l’aspirant en el cavall.

c.S’ha realitzat l’escalfament adequat del cavall previ a una prova de doma.

d.S’ha demostrat el domini i tècnica suficient per conduir el cavall pel traçat correcte amb regularitat, ritme, flexibilitat, cadència, contacte, impulsió, lleugeresa, rectitud, submissió, equilibri i reunió adequada.

e.S’ha demostrat el domini i tècnica suficient per realitzar i superar una represa de nivell 3 o bàsic.

f.Durant la prova pràctica s’han realitzat els respostes adequades controlant les conductes inadequades del cavall muntat.

 

4.Valoració del recorregut de camp a través (cros) abans de la muntada

 

Valora el recorregut de camp a través (cros) abans de la muntada, identificant el traçat i els obstacles i analitzant-ne les característiques que determinen les decisions de les tècniques a emprar durant la muntada.

mollerussa2

Desenvolupament de la prova

 

Inspecció a peu del recorregut de camp a través (cros).

Resposta oral a les preguntes dels avaluadors en relació amb:

L’elecció del traçat.

Forma i aire que pot ser més adequat per abordar cada obstacle.

Distàncies entre obstacles combinats.

Nombre de trancs (gambades) que pensa fer amb el seu cavall entre els obstacles.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’han identificat les característiques de cada salt de manera aïllada.

b.S’ha analitzat l’ordre de disseny del recorregut escollint el traçat més convenient.

c.S’han identificat les distàncies que separen els obstacles que formen combinació.

 

5.Fons muntat

 

Munta a cavall en un recorregut de camp a través (cros) amb l’equip i vestimenta adequats executant les evolucions i exercicis de salt a l’aire convenient, amb eficàcia i aplicant la tècnica adequada.

 

Desenvolupament de la prova

 

Tria l’equip de muntar i la vestimenta adequada.

Realitza l’escalfament del cavant muntant als tres aires.

Executa una prova de fons de concurs nacional de complet de categoria zero estrelles amb una distància de 1.500 metres, segons el reglament en vigor de la disciplina de complet.

 

Criteris d’avaluació

 

a.S’ha escollit l’equip i la vestimenta adequats a la realització de la prova.

b.S’ha executat la correcta posició i asseguda de l’aspirant en el cavall.

c.S’ha realitzat l’escalfament adequat del cavall previ a una prova de fons de concurs nacional complet (CNC).

d.S’ha de mostrat el domini i la tècnica suficient conduint el cavall pel traçat correcte amb ritme, cadència, amb el galop adequat, amb impulsió, equilibri i rectitud.

e.S’ha demostrat el domini i la tècnica suficient mantenint l’aire de galop de camp a la velocitat requerida amb seguretat.

f.S’ha demostrat el domini i la tècnica suficient durant l’escomesa de l’obstacle, equilibrant al cavall correctament i reprenent el ritme i l’impuls adequat.

g.S’ha demostrat el domini i la tècnica suficient en la recepció de l’obstacle, equilibrant el cavall correctament i reprenent el ritme i l’impuls adequat.

h.Durant la prova pràctica s’han executat les respostes adequades per respondre a les conductes inadequades del cavall muntat.

 

Comparte si te ha gustado..Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP-SpamFree by Pole Position Marketing